ఆగమనం

పుడమి పులకరిస్తోంది
తొలి చినుకు పలకరించింది

ఆరిపోయిన ఆశలకు ఆరంభం పలికింది
అవని అద్దంపై ఇంద్రధనస్సు మెరిసింది.

పలుకులన్ని పాటలై పరిమళిస్తుంటే
ప్రతీ పాదము పావనమై నర్తిస్తోంది

తొలి చినుకు పలకరించింది
పుడమి పులకరిస్తోంది

One thought on “ఆగమనం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s