సంకెళ్ళు తెరుచుకున్న ఇంకా సందిగ్ధంలో నే మన ప్రయాణం

సంకెళ్ళు తెరుచుకున్న ఇంకా సందిగ్ధంలో నే మన ప్రయాణం

ప్రతిబంధకాలు తెంచుకొని ప్రగతి పథాన అడుగిడుతున్నాం

కంటికి కానరాని శత్రువుతో ప్రతినిత్యం పోరాడుతున్నాం

అప్రమత్తత, ఆరడుగుల దూరం మన అందరి మంత్రం

విజయం మనదేనని శుభ్రతతో ,సంస్కారం తో చాటింపేద్దాం

వర్తమానాన్ని మనం కాపాడుకుందాం

భావి భవితవ్యాన్ని రక్షించుకుందాం

ఆలింగనం అసలు వద్దే వద్దు

వందనమందాం మనకు అదియే హద్దు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s