విరులువిరిసెను

విరులు విరిసేను...విరి తలుపులు తెరచుకొనెను...
సుమనోహర పరిమళములే... వెదజల్లేను..
మృదుమధుర మధుకలశమలే ప్రవహించేను
చప్పుడు సేయక..భ్రమరం.. ఒక్కటి చొప్పున దాగి చూసెను
మకరందము బ్రోవబూని మక్కువతో దరి చేరెను
మోదము తో మల్లె మనసు మురిపెంగా నవ్వేను..
మౌనంగా ప్రేమ జల్లు ఇరువురి పై కురిసెను
వనము పులకరించెను...ప్రకృతి పరవశించెను
విరులు విరబూసెను.. విరి తలపులు తెరచుకొనెను.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s