గృహమేధిని

 వరానన వదనంలో నిశామనములెన్నెన్నో
 మూసిన కన్నుల మాటున మూగబాసలెన్నెన్నో
 అథరంబుల అక్షిణిలొ అదిమిపట్టిన రాగాలెన్నో
 ముడి వేసిన ముంగురుల మౌనభావాలెన్నో
 నుదుటన తీర్చిన తిలకం పతిని పలవరిస్తుంటే
 ప్రజాతి తలంపులే పదే పదే వస్తుంటే 
 అత్త మామల సేవలో అలసిన ఆనందంలో 
 మెడ వంపున మంగళసూత్రం ముక్కెరతో మాటలాడుతూ ఉంటే
 తన సౌభాగ్యం తరగకుండ,నిండు కుండయై నిలవాలని 
 సంసార సాగరమధనంలో అమృతమే అందాలని 
 గృహమేధిని గౌరవం గర్వంగా గెలవాలని 
 ఆశతో అర్థిస్తున్నా అరమరిక లేకుండా ఆకాంక్షిస్తున్నా.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s