తీరానికి చేరువలో…

కాలం కడలిలా లోతైనదని తెలుసు
సమయం సంద్రంలా ప్రవహిస్తుందనీ తెలుసు
వయసు ముంచుకొస్తుందనీ తెలుసు
అలలపై నావ ఊగిసలాట పరిపాటని తెలుసు
గత స్మృతులవైపు మనసు పరుగు ఆపలేనని తెలుసు

లోతైన ఊహలలో మురిపాలు ముత్యాలైతే
పాత నేస్తాలు పగడాలుగా మారితే
పడిలేచే పడచు వయసు పలకరింపులు
నా పాదాలను తాకే కెరటాలై కవ్విస్తూ ఉంటే
నడక సాగింది నెమ్మదిగా నలుగురి వైపు
తీరం వెంబడి వెళ్దామంటున్న వర్తమానం వైపు

ఏ ఆశతో భవిష్యత్తు మనలను బ్రతికిస్తూ ఉందో
ఏ ప్రయోజనం కోరి మన ప్రయాణం సాగిస్తూ ఉందో
నేను తీరానికి చేరువవుతున్నానని తెలుసు
పండు వయస్సులో ప్రతీ మజిలీ పరమాత్మ కోసమేనని తెలుసు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s