సీతాకొకచిలుక

సీతాకొకచిలుక  రెక్కలు రంగుల హరివిల్లులాయె
 తేరిపార తొంగిచూడ నూలు దొంతరల కోకలాయె
 పరాన్నజీవి దశను దాటి ధైర్యంగా నడచి వచ్చెనాయె
 విచిత్రమైన రూపాన్ని ఆకృతిగా మలచవచ్చని నేర్పెనాయె
 కలిమి -లేమి భేదభావం ఆలోచించదాయె
 మట్టిని ,మకరందాన్ని ఒకేలా ఆస్వాదించెనాయె
 కాళ్ళతో రుచి చూసి కళ్ళతో పలకరించెనాయె
 మీరిన కాలాన్ని తీరిగ్గా తీర్చుకుని ఎగురవచ్చెనాయె
 అందమైన పాఠం ఆనందంగా చెబుతున్నదాయె 
అర్థం చేసుకుంటే మన జీవితం ఇంధ్రధనస్సులాయె

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s