అమ్మమ్మ చెప్పింది

🎧 Audio at the end. ముంగిట్లో  ముగ్గు వేసి వచ్చి మౌనంగా కూర్చున్నాను.ఆఫీసు,ఇల్లు..హడావుడి జీవితంలో ఈ మాత్రం ఖాళీ దొరకడం అపురూపమే. ఈ అపురూపక్షణాలలో, అదీ పండుగ వేళల్లో  పురాణ పఠనం చేయతలంచి పుస్తకల గది లోనికి వెళ్ళాను. అందరూ ఇంకా నిద్దురలోనే ఉన్నారు. మనసుపెట్టి భాగవత కథలు చదువుదామని పించి పుస్తకం తీసి చదవడం మొదలు పెట్టాను. " కృష్ణుని- కుచేలుని స్నేహం".  కుచేలుడు కడు పేదరికంలో కూడా స్నేహితు నినుంచి ఏనాడు ఏమీ … Continue reading అమ్మమ్మ చెప్పింది