సృష్టిలోని విచిత్రాలన్నింటినీ…

కన్నులు పెదవులతో ఏం అంటున్నాయో తెలుసా!
కనిపించినవన్నీ కథలుగా చెప్పేయమని.
కర్ణాలు కరములతో ఏం అంటున్నాయో తెలుసా!
 విన్నవన్నీ వివరంగా రాసేయమని.
మస్తిష్కం మనస్సుతో ఏం అంటుందో తెలుసా!
మౌనంగా అస్సలు ఉండవద్దనీ ...

సెలయేటిని,జలపాతాలను ఒడిసి పట్టేయమని
 విపులంగా వాటి విధానం అందరికీ వివరించేయమని
హోరుగాలికి రాలుతున్న ఎండుటాకుల శబ్దాలను
జోరు వానకి పొంగుతున్న పిల్లకాలువ అందాలను
చల్లగాలికి వీగుతున్న సన్నజాజుల గుభాళింపుని
మౌనంగా మృదువుగా ఉన్న మూగజీవుల స్పర్శని
సృష్టిలోని విచిత్రాలన్నింటినీ ఆస్వాదించమనీ
విచిత్రాలలోని విడ్డూరాలన్నింటినీ కనిపెట్టేయమని
మౌనంగా అస్సలు ఉండవద్దనీ
కనిపించినవన్నీ కథలుగా చెప్పేయమని
విన్నవన్నీ వివరంగా రాసేయమని  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s