విరులువిరిసెను

విరులు విరిసేను...విరి తలుపులు తెరచుకొనెను... సుమనోహర పరిమళములే... వెదజల్లేను.. మృదుమధుర మధుకలశమలే ప్రవహించేను చప్పుడు సేయక..భ్రమరం.. ఒక్కటి చొప్పున దాగి చూసెను మకరందము బ్రోవబూని మక్కువతో దరి చేరెను మోదము తో మల్లె మనసు మురిపెంగా నవ్వేను.. మౌనంగా ప్రేమ జల్లు ఇరువురి పై కురిసెను వనము పులకరించెను...ప్రకృతి పరవశించెను విరులు విరబూసెను.. విరి తలపులు తెరచుకొనెను.